10 juni 2020

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lou Store. en op iedere tussen Lou Store. en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Lou Store. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lou Store. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Lou Store. dit duidelijk vermelden.
2.2 Lou Store. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kennelijke vergissingen of fouten binden Lou Store. niet.
2.3 Lou Store. zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Lou Store. de bestelling heeft geaccepteerd. Lou Store is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden.

 

3. Herroepingsrecht

3.1Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),
heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Lou Store. vermeld worden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging.

3.3 Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

3.4 Wanneer de geleverde producten van Lou Store. zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Lou Store. zich het recht om 
waardevermindering te rekenen.

3.5 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Lou Store. het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

 

4. Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Lou Store. prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3.Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Voor de gevolgen van druk- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4 Betaling dient te geschieden op een door Lou Store. aangeboden betaalwijze. Lou Store. kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Lou Store. is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Lou Store. is bijgeschreven.
4.5 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Lou Store. zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.6. Indien de consument in gebreke blijft, is Lou Store. gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.
4.7 Wordt er misbruik gemaakt van de kortingscode die hier niet voor bedoeld is, word geheel de order geannuleerd en het bedrag terug gestort naar de bij ons bekende rekening.

5. Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 14 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Lou Store. het aankoopbedrag binnen 14 dagen retourneren aan de consument.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Lou Store. niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats in Nederland.

 

6. Garanties

6.1 De geleverde producten of diensten door Lou Store. blijven eigendom van Lou Store. totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.
6.2 De bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
6.3 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Lou Store. daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Lou Store. zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. Lou Store bepaalt de keuze voor reparatie of vervanging.
6.4 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lou Store.) deze gebreken binnen 24 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,
doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.5 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

6.6 Lou Store. zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.

7. Overmacht

7.1 Lou Store. kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. In dat geval heef Lou Store het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lou Store. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

8. Gegevensbeheer

8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lou Store., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lou Store. Lou Store. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
8.2 Lou Store. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
8.3 Lou Store. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op elke overeenkomst tussen Lou Store. en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
9.2 Lou Store. en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

De Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden als PDF bestand

 

Toevoeging Algemene voorwaarde i.v.m. Klarna achteraf betalen.

Klantgegevens delen

privacyverklaring (alle markten behalve Zwitserland)

 

"Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en om die betaalmethoden af ​​te stemmen op u. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming metKlarna's eigen privacyverklaring​

 

Voorwaarden

 

Zorg ervoor dat uw algemene voorwaarden een weerspiegeling zijn van uw samenwerking met Klarna, en dat u de toepasselijke wetten naleeft.

 

Overwegingen bij de presentatie (SE)

 

Het is een product van de huidige kredietwaardigheid

Sveriges riksdag har tidigare i år beslutat om en ny creditlag. Het binnenland en de kredietwaardigheid van een bank in een krediet- en een betaalalternatief of een kredietkaart voor een geldinternetkrediet voor een andere geldschieter. Lagen träder i kraft den första juli 2020.

Här is een vad du behöver veta om du har följande betalnings- en kassalternativ:

 

Klarna Checkout (KCO): u moet weten wat u moet doen.

Klik hier voor uw aanvraag voor betaalmethoden en voor andere visums voor andere financiële instellingen.

Klarna Payments (KP) heeft geen directe betalingsalternatief. Er is een video in een andere categorie.

Van een andere optie tot een alternatieve betalingsmethode of een andere alternatieve methode voor een bepaalde betalingsmethode.

Klarna Payment (KP) met een direktbetalningsalternativ: Du måste vidta åtgärder.

Een e-handleiding met Klarna Payment (KP) is een van de besturingen op een betalende metoderna een van de gelds en de kommer die u moet zien als u een video of een nieuwe laag wilt zien.

Meer informatie over de KCO-winkel is aanwezig bij de presentator en de cadeauwinkel en is een advies voor een andere KP met direktbetalningsalternativ.